'గర్భధారణ ఎలా ఉంది?' అని అడిగిన తర్వాత కెండల్ జెన్నర్ టోన్డ్ పొట్టను చూపించాడు చిత్రీకరణ సమయంలో

మోడల్ కొన్నేళ్లుగా గర్భధారణ పుకార్లను తప్పించుకుంది, అయితే ఆమె రాపర్ బాడ్ బన్నీతో ఆశిస్తున్నట్లు నమ్మడానికి కారణం ఉంది.